P O Z I V

    KOJIM POZIVAMO  HRVATICE, HRVATE I NJIHOVE PRIJATELJE , KOJI PODRŽAVAJU PROGRAM OSNIVANJA

 HRVATSKE SVJETSKE BANKE 

DA BUDU POVJERENICI BANKE I TIME POMOGNU DA HRVATSKA SVJETSKA BANKA  STO PRIJE POCME SA RADOM. 

 

                                         I Z J A V A

Kojom ja _____________________rođen-a _____________u ________________od majke_______________rođeno prezime________ oca_____________
adresa Ul_____________br ____         Pošta____________Grad_____________Država________________________tel:____________________
Fax__________________________Mobitel__________________

E-mail:__________________ pod moralnom i krivičnom odgovornošću kao povjerenik HRVATSKE SVJETSKE BANKE   obavezujem se:

1. Da ću u granicama svojih mogućnosti omogućiti svakom pripadniku Hrvatskog Naroda i prijateljima Hrvata da mogu biti suvlasnik
HRVATSKE SVJETSKE BANKE odnosno da mogu upisati iznos od 10.000, eura do 1 milion eura.

2. Da ću čuvati kao tajnu podatke o budućim suvlasnicima te da neću dozvoliti da te informacije budu dostupne trećim licima osim kada budući suvlasnik
pismeno da izjavu da se njegovo ime može javno koristiti kao budućeg suvlasnika Hrvatske Svjetske Banke

3. ovim potvrđujem da su podaci o meni kao povjereniku:   Javni   DA   NE  (zaokružiti što se želi)

4. Potvrđujem da sam upoznat sa slijedećim: Da je minimalni vlasnički udio 10.000 eura maksimalni 1 milion eura. Da se matična banka osniva u Švicarskoj
a banke kćeri u Hrvatskoj i u drugim državama svijeta. Da će banka poslovati u skladu sa zakonom zemlje u kojoj se osniva i po svim međunarodnim pravilima
poslovanja banaka. Da će banku voditi profesionalci koje će izabrati Upravni Odbor Banke . Da će se na prvoj osnivačkoj skupštini izabrati upravni odbor,
glavni direktor,  upravni i nadzorni odbor Banke a pravo glasa će imati svaki osnivač prema uplati osnivačkog uloga. Tko uplati 10.000 eura imat će jedan glas a
tko uplati 100.000 deset a tko uplati 1 milion imat će 100 glasova itd. Upravni odbor Banke imat će mogućnost izbora managemeta jer će oni dati  program tako
da se upravni odbor može odlučiti za najbolji program...Da će svaki osnivač dobiti  predugovore o osnivačkom ulogu i na osnivačkoj skupštini ugovor, koji će
biti u skladu s predugovorom. Da će osnivačka skupština budućih vlasnika banke biti tajna.

5.Da ću sve dobivene podatke u roku od tri dana dostaviti Upravi Hrvatskog Svjetskog Sabora, odnosno Generalnom povjereniku  države  u kojoj se
nalazim i  izvještavati o postignutim rezultatima.

Da ću gore navedeno časno i pošteno odraditi i to bez ikakve naknade potvrđujem svojim potpisom

                                                                   Povjerenik:

                                                          ____________________

Napomena : Svaki povjerenik će dobiti člansku iskaznicu  i ovlaštenje kao povjerenik.

Povjerenik nema pravo uzimati novac ni od koga niti po bilo kojoj osnovi vezano za realizaciju programa Banke.

                                                I Z J A V A 

                                      OSNIVACA BANKE

Kojom ja ________________________rođen-a ___________________u ________________od majke______________
rođeno prezime______________i oca___________________broj osobne ili putovnice___________________________
izdane u dana ________________ adresa stanovanja:
Mjesto_____________________Grad______________________________Država________________________________
želim biti suvlasnik HRVATSKE SVJETSKE BANKE sa iznosom od _____________________.

Moje ime kao osnivača želim da bude javno   DA   NE 

U ____________________Dana __________________

                                                          Osnivač i suvlasnik Banke

                                                          _______________________